Apr 23 2009

Cēloņi un sekas

Raksts publicēts plkst. 13:20 zem tēmas Bībelē teikts

Pulksteņa mehānismsMūsu pasaulē darbojas cēloņu – seku likums. Bībele saka: “Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.” (Galatiešiem 6:7-9)

Pret mums izturēsies tā, kā mēs izturamies pret citiem. Bībele saka: “Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.” (Mateja 7:1, 2)

“Kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat dariet viņiem.” (Lūkas 6:31)

“Kas bedri rok, tas pats tajā iekrīt, un, kas veļ kalnup akmeni, tam tas atpakaļiski uzvelsies virsū.” (Salamana Pamācības 26:27)

Ar savu rīcību šodien mēs lielā mērā izvēlamies savu likteni rīt.

Lasīt tālāk… »

Apr 12 2009

Vai tu tici mirušo augšāmcelšanai?

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Dainis Rudzīts

Varbūt brīžiem kādam rodas jautājums: Kāpēc ticēt Dievam? Kāpēc darīt labu un rīkoties taisnīgi, ja ar negodīgiem paņēmieniem šajā dzīvē var tikt tālāk uz priekšu? (tā vismaz izskatās) Kāda atšķirība starp ticīgo un neticīgo, starp labo un ļauno, jo visiem taču gals ir kapā?

Pirms 2000 gadiem Jēzus Kristus sludinādams reiz atklāja kādu lielu priekšāstāvošu notikumu: „Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam.” Jāņa evaņģēlijs 5:28,29 Jēzus apgalvo, ka būs kāds turpinājums un ka mūsu mūžīgais liktenis ir atkarīgs no mūsu šodienas izvēlēm. Lasīt tālāk… »

Apr 09 2009

Viņš ir augšāmcēlies!

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Ģirts Rozners

Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.(1.Kor.15:14)

Kuras no Bībeles pamatmācībām mēs varētu uzskatīt par vissvarīgākajām? Vēsts par Viņa otro nākšanu? Kāds varbūt teiks – patiesība par sabatu. Vai visas kopā? Jā, ir grūti starp tik daudz mums svarīgām lietām izvēlēties vienu, jo visas ir savstarpēji cieši saistītas. Un tomēr vēlos teikt, ka viena no centrālajām kristietības vēstīm ir vēsts par Jēzus augšāmcelšanos. Lasīt tālāk… »

Apr 04 2009

Dinozauri un Bībele

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Jāatzīst, ka dinozauri Bībelē nav pieminēti un nekas netiek sacīts, ka tie būtu iegājuši Noa šķirstā. Tomēr Bībeles tekstā ir minētas būtnes, kuru apraksts ļoti līdzinās dinozauriem. Tie ir Behemots un Leviatāns. Skat. Ījaba 40:15-26.

Kas ir šīs būtnes, komentētājiem nav vienota viedokļa. Vieni apgalvo, ka te ir rakstīts par Āfrikas dzīvniekiem – nīlzirgu un krokodilu, taču tie šķiet pārāk sīka, ja tos salīdzina ar šīm būtnēm. Vai tie ir dinozauri? Arī to nevar ar pilnu pārliecību apgalvot. Lasīt tālāk… »

Mar 27 2009

Trīspadsmitais zodiaka zvaigznājs

Raksts publicēts plkst. 7:00 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autors: Dainis Rudzīts

Zodiaka zvaigznāji (sengrieķu ζωδιακός ‘zvēru’) ir 12 zvaigznāji, kas atrodas 16° platā debesu sfēras joslā, kuras centrs ir ekliptika – līnija, kas iezīmē Saules gada laikā veikto redzamo apriņķojumu. Ekliptika iet arī caur Čūskneša zvaigznāju, ko vēsturiski nepieskaita pie zodiaka zvaigznājiem. (Vikipēdija Brīvā enciklopēdija)

Tā Vikipēdija saudzīgi komentē Čūskneša zvaigznāja neiekļaušanu šajā zodiaka zvaigznāju saimē. Kāpēc tad astrologi savos aprēķinos nerēķinās ar trīspadsmito Čūskneša zvaigznāju? Kāpēc tas tā vēsturiski izveidojās? To nav grūti noskaidrot un ir vērts zināt, lai saprast, cik pamatīgi astrologi muļķo tautu, tas ir mūs. Lasīt tālāk… »

Mar 23 2009

Burtiskā Kristus Otrā atnākšana

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Andris Pešelis

Pastāv ideja, ka cilvēks Kristus Otro atnākšanu piedzīvo, kad atgriežas pie Kristus vai arī savas nāves brīdī. Tiek piedāvātas Kristus garīgās atnākšanas idejas un mācības, kuras atšķiras no Bībeles liecības.

Kad cilvēks ticībā pieņem Kristus evaņģēliju un atgriežas no saviem grēkiem pie Dieva, viņš saņem Dieva Svēto Garu. Kristus no Debesīm sūta Svēto Garu saviem ļaudīm: „Tas jums par labu, ka Es aizeju, jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums” (Jāņa 16:7). Laikā, kad Kristus ir šo zemi pametis, Viņa vietā te ir Svētais Gars, kurš māca un pārliecina Dieva ļaudis, pārveido viņu raksturus un raksta Dieva likumus šo ļaužu sirdīs.

Taču no otras puses Kristus mācīja, ka Viņš nāks Otro reizi: „Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeju jums vietu sataisīt? Un kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs” (Jāņa 14:2-3). Tātad – brīdī, kad cilvēks atgriežas pie Dieva, Dievs viņam sūta Savu Svēto Garu, bet Kristus Otrās atnākšanas brīdī, Viņš ticīgos ņems augšā pie Sevis. Kā liecina Bībele, tas notiks burtiski. Lasīt tālāk… »

Mar 18 2009

Astroloģija un horoskopi – solis atpakaļ

Raksts publicēts plkst. 16:56 zem tēmas Spiritisms. Astroloģija. NLO.

Autors: Dainis Rudzīts

Mūsdienās, kad zinātne ir sasniegusi neredzētus augstumus, kad jaunās tehnoloģijas nebeidz pārsteigt mūs, arvien lielāku popularitāti gūst tādas parādības kā astroloģija un horoskopi. To būtība ir pamatojoties uz zvaigžņotās debess pētījumiem prognozēt cilvēkam vēlamos rīcības un uzvedības modeļus, un tas ir solis atpakaļ māņticībā. Cilvēki bieži vien baidās iziet no mājām pirms nav lasījuši savu horoskopu. Tā ir dažādu līmeņu atkarība. Kāds mūsdienu vērotājs astroloģiju ir nosaucis par garīgām narkotikām. Neskatoties uz to, TV, radio un prese, zinot šo cilvēku aizraušanos un tiecoties celt savus reitingus, raida un publicē astroloģiskās prognozes un horoskopus. Lasīt tālāk… »

Mar 16 2009

Mirušo augšāmcelšanās

Raksts publicēts plkst. 10:36 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelisaugsamcelsanas

Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam” (Jāņa 5:28-29).

Mācība par augšāmcelšanos Bībelē

Vecās Derības Rakstos augšāmcelšanās no mirušajiem ir minēta, piemēram, Jes. 25:8; 26:19; Dan. 12:2. Taču šai mācībai vislielākā vērība tika pievērsta Jēzus dienās, kad Jēzus Kristus veica augšāmcelšanas no mirušajiem (Naines atraitnes dēls, Lācars) un arī pats augšāmcēlās no mirušajiem.

Mācība par augšāmcelšanos ir viena no visvairāk aizmirstajām mācībām kristietībā. Lai gan Lieldienās ļaudis saka: „Kristus augšāmcēlās!”, tomēr attiecībā uz cilvēku augšāmcelšanos valda neziņa. Populārs ir ticējums aizkapa dzīvei pēc nāves, kad uzskata, ka cilvēks savu algu saņem miršanas brīdī – ticīgiem tiek debesu svētlaime, bet ļaundariem – elles mokas. Teologi pat neapjauš, ka šādi viņi nonāk pretrunā ar mācību par Dieva gala tiesu. Kādēļ Dievam veikt gala tiesu, ja ļaundari jau ir elles mokās un saņem pelnīto? Kamdēļ Viņam ņemt ļaundari no elles mokām, augšāmcelt to miesā no kapa un tad nostādīt Sava troņa priekšā, lai sacītu: „Ej nost no Manis, tu, ļauna darītājs!” Kristieši pat nav pamanījuši, ka šī populārā mācība par aizkapa dzīvi ir aizklājusi tik svarīgo Bībeles mācību par augšāmcelšanos un Dieva tiesu. Lasīt tālāk… »

Mar 05 2009

Apmierinātība un piepildījums

Raksts publicēts plkst. 14:15 zem tēmas Bībelē teikts

“Gan daudzi saka: “Kas dos mums laimi?” Pacel Tu, Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu! Tu esi devis lielāku prieku manai sirdij nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna papilnam. Es apgulšos mierā un dusēšu, jo Tu vien dari, ka dzīvoju drošībā.” (Psalmi 4:7-9)

Apmierinātība un dzīves piepildījums iegūstams pazemīgā uzticībā Dievam. Bībele saka: “Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā; nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.” (Filipiešiem 4:12, 13) “Mana sirds, Kungs, nav lepna, un manas acis nav augstprātīgas. Es netīkoju pēc lielām lietām, kas man būtu par augstām.” (Psalmi 131:1)

Tas gan nenozīmē, ka apmierinātība ir statisks stāvoklis; gluži otrādi, patiesu piepildījumu dod Dieva mums sniegtā iespēja aizvien pieaugt un virzīties uz priekšu. Bībele saka: “Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu.” (1. Korintiešiem 12:31)

Lasīt tālāk… »

Feb 13 2009

Kapēc cilvēki ienīst Dievu?

Raksts publicēts plkst. 19:00 zem tēmas Radīšana vai evolūcija?

Autors: Māris Mols

Lielākā daļa no mums ir lasījuši pasaku grāmatas par burvjiem un raganām. Bērnībā esam skatījušies multfilmas par rūķīšiem un citiem izdomātiem pasaku tēliem. Arī mūsdienās ir tik daudz fantāzijas radītu tēlu – spaidermens, betmens, x-cilvēki utt. Saraksts varētu būt ļoti garš.

Daudzi ateisti arī Dievu, Jēzu Kristu, sātanu un eņģeļus pieskaita pie šādiem izdomātiem pasaku varoņiem. Tomēr interesanti ir tas, ka neviens neraksta grāmatas, cenšoties pierādīt, ka rūķīšu nav. Nezinu arī nevienu ateistu, kurš neskatītos filmu tāpēc, ka tās galvenais varonis nav reāls, bet izdomāts. Bet, kad runa sāk iet par kristietības “izdomātajiem tēliem”, tad parasti emocijas tiek sakāpinātas un reti kurš paliek vienaldzīgs.

Cilvēki neienīst vienradžus un elfus tapēc, ka viņi neeksistē. Jo, ja tu patiešām zini, ka tie neeksitē, tad tie neizraisa īpašas emocijas. Tomēr daudzi diezgan uzkrītoši ienīst Dievu un visu, kas ar to saistīts, kaut gan saka, ka arī viņa nav. Kādēļ jāuztraucas un jāstrīdas par to kā nav? Izskatās, ka pat pārliecinātākos ateistus māc neapzinātas šaubas: bet varbūt tomēr Dievs ir?