Mūžīgā dzīve

Dievs apsola mūžīgo dzīvi tiem, kas tic Viņa Dēlam. Par to ir rakstīts Bībelē Jāņa ev. 3:16 „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”

Mūžīgā dzīve ir dāvana tiem, kas uzticas Jēzum. Par to ir rakstīts Bībelē 1.Jāņa 5:11-12 „Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.”

Apustulis Pāvils veiksmīgi apraksta nemirstības saņemšanas brīdi. Par to ir rakstīts Bībelē 1.Korintiešiem 15:51-54 „Redzi, es jums saku noslēpumu: ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Un, kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā!”

Ja šajā sadaļā nav jautājuma, kuru tu vēlies uzdot un uz kuru tu vēlies atrast atbildi, tad spied šeit.