Laika zīmes

Laika zīmes, tās ir pazīmes, kas notiek ap mums, kas liecinās par pasaules gala un Kristus atgriešanās tuvošanos. Jēzus ar ilustrāciju stāstīja par nepieciešamību sekot šīm zīmēm. Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:32-33 „Mācieties līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt. Tā arīdzan jūs – kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka Viņš ir tuvu durvju priekšā.”

Daudziem cilvēkiem ir grūti noticēt, ka mēs dzīvojam zemes vēstures pēdējās dienās.
Par to ir rakstīts Bībelē 2.Pētera 3:3-4 „Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās un sacīs: kur paliek Viņa apsolītā atnākšana? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni.”

Vai Jēzus runāja par pasaules galu? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.23;14 „Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.”

Daudzi teiks, ka viņi ir Jēzus Kristus iemiesojums, un mēģinās apmānīt cilvēkus? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:23-24 „Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, – tad neticiet. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.”

Pirms pasaules gala būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm. Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:29-30 „Bet tūdaļ pēc šā laika bēdām saule aptumšosies, mēness nedos sava spīduma, zvaigznes kritīs no debesīm un debess stiprumi kustēsies. Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību.”

Kāds morālais stāvoklis raksturos sabiedrību pēdējās dienās? Par to ir rakstīts Bībelē 2.Timotejam 3:1-5 „Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies.”

Zināšanu un izpratnes par pravieša Daniela pravietojumiem pieaugums ir pēdējo dienu zīme. Par to ir rakstīts Bībelē Daniēla gr.12:4 „Bet tu, Daniēl, paglabā labi slepenībā šais atklāsmēs sacīto un apzīmogo šo grāmatu līdz pēdējam beigu laikam; daudzi to tad izpētīs, un atziņas vairosies.”

Kādas vēl pēdējo dienu zīmes minētas Svētajos Rakstos? Par to ir rakstīts Bībelē Lūkas ev.21:25-26 „Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē: jo debesu stiprumi sakustēsies.”

Pārrunas par mieru un drošību ir pēdējo dienu zīme. Par to ir rakstīts Bībelē 1.Tesaloniķiešiem 5:1-3 „Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs: nu ir miers un drošība, – tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt.”

Antikrista atnākšana ir zīme tam, ka gals ir tuvu. Par to ir rakstīts Bībelē 1.Jāņa2:18 „Bērniņi, ir pēdējā stunda, un, kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies; no tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda.”

Kas būtu cilvēkiem jādara, kad redz to visu notiekam? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:42-44 „Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk. Bet to saprotiet: ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat.”

Ja šajā sadaļā nav jautājuma, kuru tu vēlies uzdot un uz kuru tu vēlies atrast atbildi, tad spied šeit.