Nāve

Kā mēs varam attiekties pret nāvi? Par to ir rakstīts Bībelē Psalms 23:4 „Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.”

Kam ir līdzīga nāve? Par to ir rakstīts Bībelē1.Tesaloniķiešiem 4:13 un Jāņa ev. 11:11-14 „Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības.” „To Viņš teica un pēc tam saka viņiem: “Mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, bet Es eimu viņu modināt.” Mācekļi Viņam sacīja: “Kungs, ja viņš aizmidzis, tad viņš izveseļosies.” Bet Jēzus to bija sacījis par viņa nāvi; viņi turpretim domāja, ka Viņš runā par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidri saka: “Lācars nomiris;

Kur, saskaņā ar pravieša Daniēla teikto, guļ mirušie? Par to ir rakstīts Bībelē Daniēla 12:2 „Un daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies: citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam.”

Vai mirušie kaut ko zina? Par to ir rakstīts Bībelē Salamans mācītājs 9:5-6,10 „Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst, nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā, tiem arī nav vairs ko algas gaidīt; pat viņu piemiņa aizmirstas. Tiklab laiks mīlēt, kā ienīst un dzīves iekārēs degt viņiem jau sen pāri, un mūžībā viņi nepiedalās vairs ne pie kā, kas norisinās zemes virsū.. Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, ne gudrības.”

Bet nāve nav taču beigas? Par to ir rakstīts Bībelē Jesajas 26:19 „Vai Tavi mirušie dzīvos, arī manējo mirušās miesas? Jā, tie celsies augšā! Mostieties un gavilējiet, jūs, kas dusat pīšļos! Jo Tava rasa ir kā zaļojoša lauka rasa; zeme mirušos atkal atdos dienas gaismai.”

Augšāmcelšanās spēks nāk no Jēzus! Par to ir rakstīts Bībelē 1.Korintiešiem 15:21-22 „Jo, kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšāmcelšanās. Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti.”

Gan labie, gan ļaunie cilvēki tiks augšāmcelti! Par to ir rakstīts Bībelē Jāņa ev.5:28-29 „Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam.”

Kas notiks pēc augšāmcelšanās? Par to ir rakstīts Bībelē Filipiešiem 3:20-21 „Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.”

Kāds ir netaisno augšāmcelto liktenis? Par to ir rakstīts Bībelē Atklāsmes gr.20:9 „..Tad uguns krita no debesīm un aprija tos.”

Kas ir netaisnie? Par to ir rakstīts Bībelē Atklāsmes gr.21:8 „Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā; tā ir otrā nāve.”

Ja šajā sadaļā nav jautājuma, kuru tu vēlies uzdot un uz kuru tu vēlies atrast atbildi, tad spied šeit.