Kristus atgriešanās

Jēzus apsolīja saviem mācekļiem, ka Viņš atgriezīsies. Par to ir rakstīts Bībelē Jāņa ev. 14:1-3. “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.”

Eņģeļi apsolīja mācekļiem, ka Jēzus atnāks atkal. Par to ir rakstīts Bībelē Apustuļu darbos 1:10-11. „Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: “Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.”

Kā Jēzus atgriezīsies? Par to ir rakstīts Bībelē Lūkas ev.21:27. „Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā.”

Cik daudzi redzēs Viņu, kad Viņš atnāks? Par to ir rakstīts Bībelē Atklāsmes grāmatā 1:7 „Redzi, Viņš nāk uz padebešiem; Viņu redzēs katra acs un tie, kas Viņu dūruši.”

Ko mēs redzēsim un dzirdēsim, kad Viņš nāks? Par to ir rakstīts Bībelē 1. Tesalonikiešiem 4:16-17 „Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienmēr.”

Cik redzama būs Viņa atnākšana? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:27 „Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.”

Kādus brīdinājumus mums ir devis Kristus par savu atnākšanu, lai mūs neviens nepiemuļķotu? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:23-26 „Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, – tad neticiet. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs: redzi, Viņš ir tuksnesī, – tad neizeita ārā; redzi, Viņš ir kambaros, – tad neticiet.”

Vai kāds zina precīzu Kristus atnākšanas laiku? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:36 „Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs.”

Zinot cik tas ir cilvēcīgi pagurt, ko Jēzus iesaka mums? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.24:42 „Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk.”

Kādu brīdinājumu mums sniedz Kristus, lai šis lielais notikums nebūtu mums par pārsteigumu? Par to ir rakstīts Bībelē Lūkas ev.21:34-36 „Bet sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk, jo kā slazda valgs viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties Cilvēka Dēla priekšā.”

Kāpēc Jēzus nesteidzas atnākt? Par to ir rakstīts Bībelē 2. Pētera 3:8-9 „Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena. Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.”

Kā mums ir jādzīvo, kamēr mēs gaidām Jēzus atnākšanu? Par to ir rakstīts Bībelē Titus 2:11-14 „Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos.

Kāda būs mūsu pasaule, kad atnāks Jēzus? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev. 24:37-39 „Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. Jo, tā kā tanīs dienās pirms ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.”

Vai Kristus atnākšana būs atmaksas laiks? Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev. 16:27 un Atklāsmes gr. 22:12 „Jo Cilvēka Dēls nāks Sava Tēva godībā ar Saviem eņģeļiem, un tad Viņš ikkatram atmaksās pēc viņa darbiem.” “Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem.”

Ja šajā sadaļā nav jautājuma, kuru tu vēlies uzdot un uz kuru tu vēlies atrast atbildi, tad spied šeit.