Augšāmcelšana

Svētie raksti apstiprina Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem. Par to ir rakstīts Bībelē Mateja ev.28:5-6 „Bet eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams: “Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā Viņš sacījis. Nāciet šurp un raugait to vietu, kur Viņš gulēja.”Augšāmcelšanās notika tieši tā, kā tas tika pravietots. Par to ir rakstīts Bībelē 1.Korintiešiem 15:3-4 „Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem.”

Jēzus augšāmcelšanās ir kristīgās ticības centrālā patiesība. Par to ir rakstīts Bībelē 1.Korintiešiem 15:14-17 „Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu ir uzmodinājis, bet Viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšāmcelšanās. Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos.”

Ko Bībele māca par augšāmcelšanos no mirušajiem? Par to ir rakstīts Bībelē 1.Korintiešiem 15:12-14 „Ja tad par Kristu sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņu augšāmcelšanās? Ja nav miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies.”

Mūsu ķermeņi pēc augšāmcelšanās būs atšķirīgi no pašreizējiem, ar spēju dzīvot mūžīgi. Par to ir rakstīts Bībelē 1.Korintiešiem15:51-53 „Redzi, es jums saku noslēpumu: ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā.”

Tāpēc ka Kristus ir augšāmcēlies, Viņam ir spēks augšāmcelt mirušos un arī tos, kas ir garīgi miruši. Par to ir rakstīts Bībelē Efeziešiem 2:1,4,5 „Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!”

Ja šajā sadaļā nav jautājuma, kuru tu vēlies uzdot un uz kuru tu vēlies atrast atbildi, tad spied šeit.