Advente turpinās! | www.PasaulesGals.lv

Jan 05 2009

Advente turpinās!

Raksts publicēts plkst. 16:10 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Autors: Atis Čerņevskis

Kad pagājis adventa, Ziemassvētku gaidīšanas laiks, pagājuši paši Ziemassvētki un sagaidīts jaunais gads, tad iestājas atslābums un atkal iejūdzamies ikdienas rutīnā. Viss, kas jāgaida sagaidīts un sākās jauns gada ritms un tā tas ir bijis vairākus gadu tūkstošus, un varētu padomāt, ka būs vēl pāris tūkstošus. Un tā tas arī ir saskaņā ar pagānisko ciklisko laika uztveri. Bet Bībelē Dievs atklāj dzīvi un laika ritmu lineāri ar skaidru sākumu un izteiktām beigām katrai lietai uz šīs zemes. Ja laiks ir lineārs ar beigām, tad gaidīšana nebeidzas ar jauno gadu.

Bībele sākas ar vārdiem „Iesākumā Dievs radīja (…)” un beidzamos pantos rakstīts „Tiešām, Es (Kristus) nāku drīz (…)” Ir skaidri izteikts sākums un gals. Jāņa Atklāsmes grāmatā 1:8 „ “Es esmu Alfa un Omega!” saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, Visuvaldītājs!”

Nav ne mazāko šaubu par to, ka Dievs ir radījis mūs un to, kas ap mums, nu kaut vai no varbūtības teorijas viedokļa vien. Daudz lielāka varbūtība ir, ka kādā no miljons noliktavām, kurā ir visas mašīnai nepieciešamās sastāvdaļas miljons gadu laikā radīsies braucama automašīna nekā, saules sistēmā dzīvība, piedevām tādā harmonijā, kādu to vērojam sevī un dabā ap mums. Tāpat pietiekoši pierādījumi ir dabas zinātnēs, ģeoloģijā un astronomijā. Tas, ko māca evolūcijas teorija, ir nevis pierādījumi dzīvības attīstībai uz zemes, bet gan cilvēku naidam pret Dievu un tam, cik lielam absurdam cilvēks ir gatavs noticēt, lai tikai nebūtu jāatzīst Dievs kā radītājs un Visuvaldītājs, kas ir, bija un nāk.

Ja reiz esam radīti un dzīvi, tad par radīšanu aktuālāks ir notikums, kas notiks laika nogriežņa galā. Un Dievs par savu atnākšanu neatstāj neziņā, jo kāds ir saskaitījis, ka par to Jaunā Derībā runā katrs 25. pants.

Laika nogriežņa beigas priekš mums uztveramas divos veidos atkarībā no tā, ko sagaidām kā pirmo nāvi vai pasaules galu. Abi ir visai skaidri aprakstīti Bībelē. Mēs visi šā vai citādi fiziski redzēsim pasaules galu un kādi no mums noteikti pieredzēs savu nāvi.

1. Nāve.

Šeit ir daži teksti Bībelē, kas to aprakstīta. Nav aicinājuma to gaidīt vai īpaši gatavoties, bet tas ir aprakstīts, kā miegs – bezapziņas stāvoklis līdz pasaules galam, kad Kristus visus uzmodinās, kā Viņš pats uzmodināts:

„Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst, nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā, tiem arī nav vairs ko algas gaidīt; pat viņu piemiņa aizmirstas. Tiklab laiks mīlēt, kā ienīst un dzīves iekārēs degt viņiem jau sen pāri, un mūžībā viņi nepiedalās vairs ne pie kā, kas norisinās zemes virsū.” Salamans mācītājs 9:5-6

„Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņu nodomi aiziet bojā.  Psalmi 146:4

„(…) tā cilvēks, kas nāvē aizmidzis, nekad vairs necelsies; līdz kamēr debesis pastāv, viņš vairs nemodīsies un netaps no sava miega augšā celts.” Ījaba 14:12

„Un, kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa.” Ebrejiem 9:27

„Jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu Kunga vārdu: mēs, kas līdz mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr.” 1 Tes 4: 15-17

Vislielākie meli par nāvi saskaņā ar Bībeli:

  • Pēc nāves cilvēkam ir izvēle vai viņš atgriežas uz zemes citā formā.
  • Pēc nāves cilvēks ir paradīzē, šķīstītavā vai soda izpildes vietā.
  • Var sarunāties ar mirušiem, vai mirušie citos veidos piedalās zemes dzīvē.

2. Pasaules gals.

Lūk,tikai daži teksti, kas apraksta šā notikuma majestātiskumu un nepieciešamību būt sagatavotam šim notikumam.

„Mana (Kristus) Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” Jāņa evaņģēlijs 14:2-3

„Bet, kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas Viņa priekšā.” Mateja evaņģēlijs 25:31-32

„Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, – tad neticiet. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs: redzi, Viņš ir tuksnesī, – tad neizeita ārā; redzi, Viņš ir kambaros, – tad neticiet. Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. (…) Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību.”  Mateja evaņģēlijs 24:23-30

„Redzi, Viņš nāk uz padebešiem; Viņu redzēs katra acs.” Atklāsmes grāmata 1:7

„Un debess savēlās kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Zemes ķēniņi, varenie, virsnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs un brīvais paslēpās alās un klinšu aizās, sacīdami kalniem un klintīm: “Krītiet uz mums, apslēpiet mūs no Tā vaiga, kas sēd goda krēslā, un no Jēra dusmām. Jo atnākusi Viņu lielā dusmu diena! Kas varētu pastāvēt?” Atklāsmes grāmata 6:14-17

„Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un Kungs Jēzus iznīcinās viņu ar Savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā.” 2.Tesaloniķiešiem 2:8

„Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs! Bet sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk, jo kā slazda valgs viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties Cilvēka Dēla priekšā.”  Lūkas evaņģēlijs 21:33-36

„Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts.” 2.Pētera 3:10

“Redzi, Es nāku kā zaglis! Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns.”  Atklāsmes grāmata 16:15

„Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus.” 2.Pētera 3:11-14

Te ir tikai neliels tekstuāls ieskats, par šo skaisto un vareno notikumu. Te ir tikai daži aicinājumi un brīdinājumi gaidīt šo dienu – Kristus atnākšanu un tai gatavoties. Jūs to varat paši pārbaudīt vienīgajā grāmatā, kas sarakstīta 1500 gadu periodā un ir izturējusi laika pārbaudi 2000 gadu garumā, lai gan to ir vēlējušies iznīcināt kā nevienu grāmatu.

Tikai lasot šos tekstus un saprot šo brīdinājumu īstenību ir redzams faktiskais marasms, ko cilvēkiem iebaro Kristus ienaidnieks liekot gaidīt un gatavojoties Ziemassvētku vecītim, lieldienu zaķim vai Jāņu dienai. Pakļaujot tautas masas ar apreibinošām vielām, nelaimēm un pārmērīgu darbu, tiem pašiem nemanot liekot dievināt izdomātus tēlus un saules ritmu tā vietā lai gatavotos sagaidīt zemes, debess, saules, mēness, kā arī cilvēka Radītāju, kas par savu atnākšanu ir tik nepārprotami brīdinājis.

Kristus brīdina un savā tolerancē nekad neuzbāžas, bet gaidot atbildi dod padomu: „Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts.”  Lūkas evaņģēlijs 11:9

Pieņemiet šo padomu, un ar prieku kopā sagaidīsim šo fantastisko drīzo notikumu, kas ir jaunās pasaules „kur taisnība mājo” sākums.

Uzdot jautājumu

Epasts