mājas | www.PasaulesGals.lv

Mai 29 2008

Mūsu mūžīgās mājas

Raksts publicēts plkst. 9:00 zem tēmas Jaunā pasaule

Autors: Artūrs Maksvels

Ar Kristus otro atnākšanu sāksies bezgalīgas līksmības laikmets. Visi, kas Viņu būs iemīlējuši, iepazīs nemirstības brīnišķo un dziļo nozīmi, pilnīgu laimi, zinot, ka dzīve nebeigsies, ka vairs nav jābaidās no slimības un nāves.

Kāda būs šī dzīve? Vai būs vērts to dzīvot? Kā un kur tā tiks pavadīta?

Jūsu Bībele atkal var jums atbildēt. Tās svētajās lappusēs jūs atradīsiet skaidru debesu mājokļu aprakstu.

Jums mūžīgajos laikmetos nevajadzēs sēdēt uz kāda rožaina mākonīša un trinkšķināt savu zelta kokli. Šis plaši pieņemtais uzskats tiešām ir Dieva brīnišķo plānu nožēlojama karikatūra. Tas izsmej Viņa bezgalīgo mīlestību un gudrību. Jūsu nākotne būs bezgalīgi skaistāka un patīkamāka, kā jūs jebkad spētu to iedomāties.

Pirmie tūkstoš gadi tiks pavadīti debesīs, kur svētie dzīvos un valdīs „kopā ar Kristu tūkstoš gadus.” (Atkl.20:4) Tur viņiem būs pieejamas pārskatu grāmatas, kurās ieskatoties tie sapratīs, kāpēc daži mīļie nav starp izglābtajiem un kāpēc Dievs lēmis bezdievīgajiem tādu likteni. Skat. 1.Kor 6:3

Tad viņi atgriezīsies uz šo zemi, lai redzētu notikumus, kas aprakstīti Atklāsmes grāmatas pēdējās nodaļās.

„Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu.” (Atkl. 21:2)

Šai majestātiskajai pilsētai nonākot uz zemi, tiek uzmodināti dzīvi bezdievīgie. Sātans, kas bija tūkstoš gadus „saistīts”, ar to, ka viņam nebija neviena, ko kārdināt – atkal atsāks savu negodīgo sazvērestības darbu, pārliecinot šo nāvei nolemto pulku ielenkt „svēto nometni un mīļoto pilsētu.” (Atkl. 20:9)

Tomēr viņi to neieņems. Šī nodoma vietā tiem būs jāsastopas ar Dievu. Viņi to redzēs uz liela, balta godakrēsla un bijīgi stāvēs Tā priekšā, kad tiks atvērtas grāmatas un pasludināts galīgais spriedums. Beidzot visiem atpestītiem, visiem eņģeļiem un visiem Universa radījumiem redzot, dramatiski noslēgsies grēka stāsts – uguns izšausies no debesīm un aprīs sātanu un viņa sekotājus. Skat. 9-15.p.

Tad piepildīsies apustuļa Pētera pravietojums attiecībā uz „Kunga dienu”, kad „pasaules pamati degdami izjuks, un zeme, un viss, kas uz tās radīts.” (2.Pēt.3:10) Pilnīgi tiks izdzēstas visas ļaunuma pēdas, ka tās „vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. (Jes 65:17)

No šīs vecās pasaules pelniem Dievs izveidos jauno pasauli – „jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.” (2.Pēt. 3:13) Jānis mums stāsta, ka atklāsmē viņš redzējis „jaunu debesi un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi.” (Atkl. 21:1)

Šī jaunā zeme paliks atpestītiem par mūžīgu mājvietu, piepildot Jēzus pravietojumu, ka lēnprātīgie „iemantos zemi”. (Mat. 5:5) Skat. Ps. 37:11

Te būs jūsu mājas visos nākamajos laikmetos. Un tagad piegrieziet vērību brīnišķām lietām, ko Bībele ziņo par to.

1. Tā būs reāla mājvieta

Ne kaut kāds ēterisks iztvaikojumu mākonis, kurā peld bezmiesas gari, bet reāla mājvieta reāliem ļaudīm. Uzmodinātie svētie būs tik pat taustāmi kā viņu augšāmcēlies Kungs. „Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos; kad viņi stādīs vīna dārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus.” (Jes. 65:21) Tas nenozīmē, ka viņi vienmēr cels namus un stādīs vīna dārzus, bet ka viņu gars būs radošs un visas Dieva dotās spējas viņi izlietos visvisādos vērtīgos pasākumos.

2. Tā būs skaista mājvieta

Tur nebūs plašu, neauglīgu lauku, izkaltušu tuksnešu, ne arī lielu ūdeņu. Visa zeme atgādinās Ēdenes dārzu tā pirmatnējā jaukumā. „Priecāsies tuksnesis un izkaltusī nora, klajumi līksmos un ziedēs kā puķu dārzs! Tie ziedēs un līksmos priekā un ar gavilēm! Tiem ir dota Lībana godība, Karmeļa kalna košums un Saronas līdzenuma glītums; tie redzēs Kunga godību, mūsu Dieva jaukumu.” (Jes. 35:1-2)

Šī Dieva atpestīto Brīnumzeme būs skaistāka par Josemiti, apbrīnojamāka par Jellostoni un grandiozāka par sniegotajām klintīm. Tā pārspēs Kanādas rietumu salu krāšņās ainavas, jaukos Skotijas ūdeņus, kalnu ieslēgtos Šveices ezerus un Skandināvijas klinšainos fjordus. Visos virzienos pletīsies neiedomājama skaistuma plašumi, un šīs zemes iemītnieku ausīs skanēs priecīgas melodijas, kuras glāstošie vēji atnesīs no Dieva troņa tuvumā esošo eņģeļu koriem.

3. Tā būs miera mājvieta

Tā nepazīs karus vai kaut kāda veida ķildas. Nekādi konkurējoši spēki tur netieksies pēc virskundzības. Tur būs tikai viena nācija, viena valoda, viens Ķēniņš. „Un tad Es piešķiršu tautām šķīstas lūpas, lai viņas visas piesauc Kunga Vārdu un Viņam kalpo vienprātībā.” (Cefanijas 3:9) Būs izrauta ikkatra rūgtuma sakne un likvidēti visi strīda un cīņu iemesli. Visur valdīs miers ar Dievu un cilvēku starpā. Nekad netiks piemirsts zelta likums, un ikkatra vārda un darba cēlonis būs visskaidrākā mīlestība.

Jums naktīs nevajadzēs slēgt ciet durvis, jo tur nebūs zagļu. Jūsu mājvieta būs „bez aizšaujamiem un bez vārtiem”. (Ec. 38:11) Tādas lietas tur nebūs vajadzīgas. Tur nekad ne no viena un ne no kā nevajadzēs baidīties.

Tur nebūs arī ķildīgu kaimiņu vai cilvēku, kas par niekiem apvainosies un kops greizsirdīgas jūtas. Svētā Gara pārveidojošais darbs būs tik pilnīgs, ka ikkatra sirds pazīs tikai debesu pamatlikumus. Raugoties uz Jēzu, visi pārveidosies Viņa līdzībā. Cilvēkiem būs Viņa raksturs.

Pat dzīvnieku pasaulē valdīs miers, un vājākā dzīvībai nekad vairs nedraudēs briesmas. „Vilki un jēri ies kopā ganos, un lauva ēdīs salmus kā vērsis … Tie nedarīs vairs nedz ļauna, nedz posta visā Manā svētajā kalnā” saka Kungs. (Jes.65:25)

4. Tā būs laimes pilna mājvieta

Visi jutīsies apmierināti ar daudzajām Dieva aizgādības veltēm. Neatskanēs neviens kurnēšanas vai neapmierinātības vārds.

Nevienam ne par ko nevajadzēs atvainoties, jo nebūs par ko apvainoties, nebūs jāatsauc neviens nelaipns vārds, nebūs jāpārsien neviena vaina. „No izraēliešiem atlikušie nedarīs neko ļaunu, nedz arī runās nepareizu, un viņu mutē nebūs melīgas mēles; viņi paši būs ganāmais pulks, kas ganīsies mierā, un neviens tos netraucēs.” (Cef. 3:13)

Tur nebūs ne grēka, ne grēcinieku, un nevienam nenāks prātā kāda ļauna doma. Tā kā nebūs grēka, nebūs arī nāves. Tāpēc nebūs šķiršanās, nebūs nevienam jāsaka ardievas.

Ģimenes, kuras reiz šķīra nāve un kas no jauna savienosies augšāmcelšanās rītā, visos mūžības laikmetos dzīvos visjaukākā sadraudzībā. „Viņš (Dievs) nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Atkl. 21:4)

5. Tā būs veselīga mājvieta

„Neviens iedzīvotājs nesacīs: „Es ciešu.” Tautai, kas tur dzīvos, ir grēki piedoti.” (Jes.33:24) Tātad tur nebūs ne slimnīcu, ne ārstu. Kas agrāk cieta no dažādām vainām un kaitēm, tagad būs pilnīgi atjaunoti. „Tad aklo acis atvērsies, un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēkās kā briedis, un mēmo mēle gavilēs.” (Jes. 35:5-6)

Badu vairs nepazīs, un neviens vairs nezinās, kas ir izsalkums. Tur barības pietiks visiem. „Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu.” (Atkl. 22:2)

6. Tā būs godpilna mājvieta

Kad Jānis redzēja Jauno Jeruzalemi nonākam no debesīm, viņš sacīja, ka tā līdzinās mirdzošam dārgakmenim. „Tā bija dievišķā godībā; tās spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāldzidrs jaspids.” (Atkl. 21:11)

Šai brīnišķai jaunās zemes galvaspilsētai būs pērļu vārti, zelta ielas un dārgakmeņu pamati. Tieši tās lietas, kuras atpestītie Kristus vai „Evaņģēlija dēļ” sev aizliedza šajā dzīvē, Dieva aizgādībā nākošajā dzīvē kļūs par visikdienišķākajām.

Summējot kopā mūžīgās mājvietas jaukās īpašības, Kungs ar pravieti Jesaju saka:

„Es tevi izveidošu par mūžīgu greznumu, par prieku nākošām paaudzēm … Turpmāk nedzirdēs vairs tavā zemē par varmācību, par sagraušanu un postīšanu tavās robežās, bet tu sauksi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārtus par savu slavu.

Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā un mēness par spīdekli naktī. Kungs būs tava mūžīgā gaisma, un tavs Dievs tavs brīnišķais greznums … Tava tauta sastāvēs tikai no taisnajiem; viņiem zeme mūžīgi piederēs kā Manam dēstījumam, kā Manu roku darbam. Man par pagodinājumu.” (Jes. 60:15-21)

7. Tā būs Dieva mājvieta

„Tur stāvēs Dieva un Viņa Jēra tronis.” (Atkl. 22:3) Pārāks par visiem citiem atpestīto priekiem būs prieks par Jēzus pastāvīgo klātbūtni. Un nekas šajā godības zemē nesniegs tik lielu laimes izjūtu kā tieši šī atziņa. Zelta ielas, pērļu vārti, skaistas mājas, brīnišķie skati tiešām nespētu dot nekādu paliekošu apmierinājuma sajūtu bez šīs nenovērtējamās priekšrocības.

„Šī godības zeme bez Jēzus

Man nebūtu Debesis,

Bez mirdzuma zelts un dārgakmeņi,

Bez gaismas kristālkrastmala.”

Tomēr Viņš tur būs, jo „tie skatīs Viņa vaigu” (4.p.). Visu mīlēts Viņš tos „vedīs pie dzīvības ūdens avotiem”, pētīs kopā ar tiem Universa noslēpumus un palīdzēs arvien skaidrāk izprast Dieva gudrības un mīlestības garumu un platumu, augstumu un dziļumu.

„Valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir „brīnišķais padoma Devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs un Miera Lielskungs. Viņa valstība ies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un Viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. (Jes. 9:5-6)

Tāda ir šī debesu mājvieta, kuru Dievs ir paredzējis atpestītajiem, mājvieta, kas gaida jūs. Viņš vēlas, lai jūs tur būtu un dalītos ar Viņu šajā mūžīgajā laimē.

Visu to Viņš sagatavojis jums, un tagad piedāvā bez maksas, par velti. Viņš sirsnīgi lūdz jūs to pieņemt. Klausieties: „Un Gars un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib ņemt dzīvības ūdeni bez maksas.” (Atkl. 22:17)

Viņš saka: „Nāciet! Nāciet! Nāciet!” Viņš nevar to izteikt vēl sirsnīgāk, vēl neatlaidīgāk.

Neatlieciet Viņa piedāvājuma pieņemšanu! Neatlieciet to līdz „izdevīgākam brīdim”! Jūs varat nokavēt. Jau rītu var būt par vēlu.

Laiks draud izbeigties. Jau piepildījušās vai pašlaik piepildās mūsu acu priekšā visas zīmes, kas stāsta par vēstures izšķirošā brīža tuvumu. „Visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis.” Tāpēc ikvienam cilvēkam vēl nopietnāk jāpārdomā aicinājums: „Meklējiet Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!” (Jes. 55:6)

Tagad Viņš ir jums tuvu. Lasot šīs rindas, Viņš runā uz jums caur Svēto Garu. Šajā brīdī, vairāk kā jebkurā citā, jums pavērusies iespēja meklēt Viņu, piesaukt Viņu un teikt Viņam, ka jūs pieņemat Viņa laipno piedāvājumu pavadīt mūžību kopā ar Viņu. Sakiet Viņam, ka Viņš kļuvis jums mīļš! Pateicieties Viņam par visu, ko Viņš jums labu ir darījis un vēl grib darīt!

Kā Viņš kādreiz teica senajam Izraēlam, tā Viņš tagad saka jums: „Šodien uzklausiet Viņa balsi – neapcietiniet savas sirdis.” (Ps.57:7-8) Nepretojieties Viņa nopietnajiem aicinājumiem! Neaizbildiniet savu nevēlēšanos darīt, ko jūsu sirdsapziņa atzīst par pareizu!

Ja jūs zināt, ka starp jums un Dievu kaut kas ir nostājies, lūdziet Viņu, lai Viņš palīdz atbrīvoties no tā! Ja ir kāda negudra draudzība, ko jums vajadzētu pārtraukt, kāds ieradums, no kā jums vajadzētu atteikties, kāds parāds, ko jums vajadzētu nokārtot, tad dariet to tagad! Šodien, kad jūs dzirdat Viņa balsi, kamēr jūsu sirds vēl spējīga just, nododieties Viņam bez atlikuma! Nolieciet tagad galvu lūgšanā un sakiet: „Jēzu, mans Kungs, es iešu. Es visu nodošu Tev. Es būšu tavs uz mūžību.”

Sakiet tā un arī domājiet tā, un jums aizmirsīsies visa dzīve. Jūsu dvēsele jutīsies ļoti aplaimota. Debesis piederēs jums šeit un mūžīgi.

Un jūsu Bībele, jūsu nenovērtējami dārgā Bībele, kas jums stāsta visas šīs brīnišķās lietas, vadīs jūs un paliks ar jums, līdz nāks Jēzus un aizvedīs jūs mājās.

Artūrs Maksvels “Tava Bībele un tu”

Uzdot jautājumu

Epasts