Vēstures krāšņākais notikums | www.PasaulesGals.lv

Apr 09 2008

Vēstures krāšņākais notikums

Raksts publicēts plkst. 17:55 zem tēmas Kristus otrā atnākšana

Jēzus atnākšana

Autors: Artūrs Maksvels

Ikkatru cilvēku – vīrieti, sievieti, bērnu – tepat aiz horizonta gaida pasaules visu laiku vislielākais notikums – Jēzus Kristus atgriešanās spēkā un godā. Tas būs vēstures viskrāšņākais notikums, kas iezīmēs pasaules galu, galu grēkam, ciešanām un bēdām, un sākumu jaunai ērai, kurā nebeigs plaukt un zelt taisnība, miers un laime.

Kā notiks Kristus atnākšana? Bībele dod skaidru atbildi. Lai nevienu nepieviļ Viņa atnākšanas atdarinājums – sātanam pietiks spēka un izmaņas tās viltošanas mēģinājumam (2.Kor. 11:14) – Tāpēc Bībelē dots tās izsmeļošs apraksts.

  1. Tā būs redzama parastai acij

Jānis saka: „Redzi, Viņš nāk uz padebešiem, Viņu redzēs katra acs.” (Atkl.1:7) Vēl savā pirmajā vēstulē viņš raksta: „Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir.” (1.Jāņa 3:2)

Pēteris saka: „Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies.” (1.Pētera 1:13)

Lai apsolījumu padarītu divkārši drošu un lai Viņa atnākšanu netītu nekādi noslēpumi, Jēzus pats saka: Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana (…) Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību. (Mateja 24:27,30)

  1. Tā būs dzirdama cilvēka ausij

Pāvils saka: „Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei.” (1.Tes. 4:16)

Un vēl: „Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot.” (1.Kor. 15:51,52)

Jēzus saka, ka „Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu.” (Mateja 24:31) Viņa atnākšana tātad nenotiks klusībā.

  1. Tas būs ārkārtīgi varens un majestātisks gājiens

Jēzus ziņo: „Jo Cilvēka Dēls nāks Sava Tēva godībā ar Saviem eņģeļiem.” (Mat 16:27)

Un vēl: „Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu.” (Mateja 25:31; skat. 24:64)

Jānis cenšas attēlot atklāsmē redzēto, cik labi vien cilvēku valodā tas iespējams. Viņš raksta: Es redzēju debesis atvērtas, un raugi: balts zirgs, un, kas sēd uz viņa, Tā vārds Uzticīgais un Patiesais, un Viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma un galvā Tam daudzi ķēniņu kroņi (…) Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas, Viņu sauc: Dieva Vārds.

Debesu kara pulki sekoja Viņam uz baltiem zirgiem, tērpti baltā tīrā audeklā. No Viņa mutes iziet ass zobens, ar ko satriekt pagānu tautas … Uz Viņa tērpa, proti, sānos, ir rakstīts vārds: ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs. (Atkl. 19:11-16)

Tas nenozīmē, ka burtiski zirgi jās pa debesīm. Jāņa simboliskais atainojums tikai rāda, cik varena svīta sekos Galilejas Vīram, kad Viņš ķēnišķā majestātiskumā atgriezīsies uz šo zemi.

  1. Tā atgādinās Kristus pacelšanās ainu

Jūs atcerēsities, ka pēc Viņa pēdējiem atvadu vārdiem Viņš mācekļiem „redzot, tika pacelts, un padebess Viņu uzņēma prom no viņu acīm.” (Ap.d. 1:9)

Un tad, „kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: “Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam. (10-11 p.)

Tie Viņu redzēja un dzirdēja; tātad Viņš būs redzams un dzirdams arī atgriežoties.

Viņu uzņēma padebeši, un ar padebešiem Viņš atkal nāks uz šo zemi.

Bet par visu svarīgākais ir tas, ka Viņš būs „šis Jēzus” – tas pats, kas aizgāja, un nekāds cits. Viņš būs pagodināts, tomēr neizmainījies. Laiks viņam nebūs licis novecot, un aizgājušie gadsimti Viņu nebūs pārvērtuši. Mācekļi Viņu tūlīt pazīs, un Toms atkal izsauksies: „Mans Kungs un Mans Dievs!” (Jāņa 20:28)

Šis ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs būs tas pats Jēzus, kas Galilejā dziedināja slimos un atvēra aklā acis; tas pats Jēzus, kas darīja šķīstus spitālīgos un lika staigāt tizlajiem; tas pats Jēzus, kas laipni runāja ar sievieti, kas bija notverta laulības pārkāpšanā, kas noslaucīja sērotāju asaras, un kas aicināja pie sevis mazos bērnus, jo Viņš tos mīlēja. Viņš būs tas pats Jēzus, kas nomira pie Golgatas krusta, dusēja Jāzepa kapā un uzcēlās no miroņiem slavas apvītajā augšāmcelšanās rītā. Visvairāk mūs saviļņos un pārliecinās naglu rētas Viņa rokās. (Jāņa 20:27; Hab.3:4)

Kas notiks šajā brīnišķajā dienā?

Daudz kas.

PIRMKĀRT, Pārsteidzošas seismiskas izmaiņas. Redzējis atklāsmē šīs varenās ainas, Jānis saka: „Un debess savēlās kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām.” (Atkl. 6:14) „Un notika liela zemestrīce, tik liela, kāda nav bijusi, kamēr cilvēki dzīvo zemes virsū (…) Visas salas pazuda, un kalnu vairs nebija.” (Atkl. 16:18-20)

OTRKĀRT, mirušie taisnie tiks uzmodināti dzīvei. „Pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši.” (1.Tes. 4:16) „Visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā.” (Jāņa 5:28,29)

TREŠKĀRT, taisnie cilvēki tiks pārvērsti – kā Ēnochs vēstures rītausmā. „Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos.” (1.Tes. 4:17)

CETURTKĀRT, uzmodinātie mirušie un pārvērstie dzīvie kā atalgojumu par savu nesvārstīgo nodošanos Dievam saņems no Viņa nemirstības dāvanu. „Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā.” (1.Kor. 15:53)

PIEKTKĀRT, bezdievīgie, kas stūrgalvīgi atmetuši visus Dieva žēlastības piedāvājumus – tiks iznīcināti. (Atk. 19:11-21)

Jānis šo bijājamo ainu apraksta sekojošos, neaizmirstamos vārdos: „Zemes ķēniņi, varenie, virsnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs un brīvais paslēpās alās un klinšu aizās, sacīdami kalniem un klintīm: “Krītiet uz mums, apslēpiet mūs no Tā vaiga, kas sēd goda krēslā, un no Jēra dusmām. Jo atnākusi Viņu lielā dusmu diena! Kas varētu pastāvēt?” (Atkl. 6:15-17)

SESTKĀRT, taisnie laimes pārpilni, apsveiks savu atgriezušos Kungu un sacīs: „Redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz Viņu, ka Viņš mūs izglābs! Tas ir mūsu Kungs, uz Viņu mēs cerējām! Priecāsimies un līksmosimies par Viņa žēlastību!” (Jes. 25:9)

SEPTĪTKĀRT, visi taisnie, kā uzmodinātie, tā pārvērstie, uzsāks ceļojumu uz savām debesu mājām. Jo tajā dienā Jēzus piepildīs saviem mācekļiem sen doto solījumu: „Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jāņa 14:2-3)

Cik brīnišķīga būs tā diena!

Un tā ir viena no jūsu nākotnes dienām. Ja jūs vēlaties, jūs varat kļūt tās dienas godības un līksmības līdzmantinieki.

Artūrs Maksvels “Tava Bībele un tu”

Uzdot jautājumu

Epasts