Bībeles eshatoloģija | www.PasaulesGals.lv

Mai 19 2009

Bībeles eshatoloģija

Raksts publicēts plkst. 8:00 zem tēmas Bībelē teikts

Autors: Andris Pešelis

Kas ir eshatoloģija?

Eshatoloģija ir teoloģijas zinātnes apakšnozare, kas pēta ar pasaules galu saistītos jautājumus. Grieķu vārds eshatos apzīmē vārdu pēdējais. Tātad eshatoloģija pēta šīs pasaules vēstures pēdējos notikumus. Šo nozari pārstāv zinātnieki, kas tic Bībelei, gan arī tie, kas Bībeli uzlūko tikai kā vienu no senatnes dokumentiem.

Bībeles eshatoloģija.

Bībeles eshatoloģija ar Dieva Vārda autoritāti norāda, kas notiks laikā, kad pienāks visu lietu gals. Protams, interpretācijas var dalīties un atšķirties, tomēr pastāv noteiktas iezīmes, kurām vērts pievērst uzmanību.

„Tā Kunga diena nāk zaglis naktī” (1. Tes. 5:2), māca apustulis Pāvils. No vienas puses tas ir notikums, kam netiek pievērsta atbilstoša uzmanība. „Kā tas bija Noas dienās, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās: ēda, dzēra un precējās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus iznīcināja. (..) Bet sargieties, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk, jo kā slazda valgs viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū” (Lūk. 17:26-27; 21:34-35). Taču no otras puses šim notikumam ir daudz priekšvēstnešu jeb laika zīmes, kuras norāda, ka šis notikums – Kristus otrā atnākšana – ir ļoti tuvu. „Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, būs bada laiki un zemestrīces dažās vietās… daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos… daudzi viltus pravieši celsies un tie daudzus pievils… netaisnība ies vairumā un mīlestība daudzos izdzisīs… šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām un tad nāks gals… Mācieties līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt, tā arīdzan jūs, kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka Viņš ir tuvu priekš durvīm” (Mat. 24:7-14, 32-33).

Pielietojums.

Var apkopot, ka Bībeles eshatoloģija satur vairākus svarīgus mācību punktus:

1. Bībeles kopīgā kopdoma un gala notikumu pravietojumu saskaņa savā starpā un ar Bībeles kontekstu.

2. Izceļ cilvēces glābšanas cerību Jēzū Kristū, kas ir sagatavota caur lielo upuri pie Golgatas krusta.

3. Norāda uz laika zīmēm, kuras liecina par Kristus Otrās atnākšanas tuvumu.

4. Apraksta Kristus Otro atnākšanas notikumu.

5. Apraksta mirušo augšāmcelšanās notikumu.

6. Dieva tiesas apraksti, neatgriezto grēcinieku sods un atgriezto grēcinieku izglābšana.

7. Tūkstošgadu valstības apraksti.

8. Jaunās zemes apraksti.

Bībeles eshatoloģija, neraugoties uz cilvēku interpretāciju dažādību, aicina pievērst vairāk uzmanības Bībeles tekstam un to uzlūkot kā dzīvā Dieva Vārdu, kurš dots, lai sagatavotu ļaudis šim lielajam notikumam – Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai.

Uzdot jautājumu

Epasts